ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 55384 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 27679 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4060 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 26 คน
 jquery sliders
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด PROVINCIAL POLICE REGION 5 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.LIMITED
ชื่อย่อ สอ.ตร.ภ.5
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-141224-5 ต่อ 11-18
โทรสาร 053-141325