ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.00
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.50
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.00
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 2.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.00
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 5.00
เงินกู้-จักรยานยนต์/รถยนต์ 5.00
เงินกู้-อาวุธปืน 5.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.50
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 5.00
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 5.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.25
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 21937 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 10965 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 284 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 7 คน
 jquery sliders
เนื่องด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค 5 โดยการนำของ พล.ต.ท. วุฒิ วิทิตานนท์ และ พล.ต.ท. กิตติธัช เรือนทิพย์ ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ขณะนั้นได้เป็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ และได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ดังกล่าวโดยต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ดังนั้นท่านผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ท่าน จึงมีดำริร่วมกันที่จะตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นของตำรวจภูธรภาค 5 เอง ทั้งนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก และได้แยกตัวออกมาจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ ซึ่งขณะที่แยกตัวมีสมาชิกจำนวน 500 คน และได้จัดตั้งสหกรณ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2547 เป็นต้นมา และต่อมาได้เพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิก เช่น การให้เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อซื้อรถยนต์, คอมพิวเตอร์, รถจักรยานยนต์, อาวุธปืน, สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยให้ผ่อนชำระในระยะยาวและดอกเบี้ยต่ำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ สมาชิกเก็บออมเงินในรูปแบบของการถือหุ้น และการฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารปัจจุบันการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ได้บริหารในรูปของคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 15 ท่าน โดยมีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และให้บริการสมาชิกโดย เจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 7 คน โดยคณะกรรมการดำเนินการบริหารงานสหกรณ์ด้วยความโปร่งใส และเห็นประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ มาเป็นระยะเวลา เกือบ 6 ปีแล้ว ซึ่งจากการบริหารงานที่ผ่านมาสหกรณ์มีความมั่นคงและมีอัตราการเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่อง และสหกรณ์จะยังคงพัฒนาเพื่อความเจริญ รุ่งเรือง ของสหกรณ์ตลอดไป
ตราสัญลักษณ์สหกรณ์
PROVINCIAL POLICE RECION 5 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.LIMITED
311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร.053-141224-5 ต่อ 11-18