ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.00
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.50
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.00
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 2.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.00
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 5.00
เงินกู้-จักรยานยนต์/รถยนต์ 5.00
เงินกู้-อาวุธปืน 5.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.50
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 5.00
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 5.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.25
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 21937 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 10965 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 284 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 7 คน
jquery sliders
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ และวัดความเป็นสถานบันของสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรของสมาชิก และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งก้าวหน้าแก่สหกรณ์ต่อไป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทำการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ทุกแห่ง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ เป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับมาตรฐานดีเลิศ ระดับที่ 2 ระดับมาตรฐานดีมาก ระดับที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด จ.เชียงใหม่ ที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562