ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 47418 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 23681 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1116 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 56 คน
jquery sliders
รายชื่อคณะกรรมการ

พลตำรวจตรี มนตรี สัมบุณณานนท์

ประธานกรรมการดำเนินการฯ

พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์

รองประธานกรรมการดำเนินการฯ

พลตำรวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า

รองประธานกรรมการดำเนินการฯ

พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์

รองประธานกรรมการดำเนินการฯ

พลตำรวจตรี ประจวบ วงศ์สุข

กรรมการฯ

พลตำรวจตรี จรัญฌิ์ เริงธรรม

กรรมการฯ

พลตำรวจตรี ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์

กรรมการฯ

พันตำรวจเอก วีรชน บุญทวี

กรรมการฯ

พันตำรวจเอก กตธน ศรีงามช้อย

กรรมการฯ/เลขานุการ

พันตำรวจเอก ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย

กรรมการฯ

พันตำรวจเอก วรพงศ์ คำลือ

กรรมการฯ

พันตำรวจเอก ศุภฤกษ์ ยอดคำ

กรรมการฯ

พันตำรวจเอก ชวลิต คชหิรัญ

กรรมการฯ/เหรัญญิก

พันตำรวจโท เดชา ไวยสุนีย์

กรรมการฯ

พันตำรวจโทหญิง วดี ศรีสุภา

กรรมการฯ