ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.00
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.50
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.00
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 2.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.00
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 5.00
เงินกู้-จักรยานยนต์/รถยนต์ 5.00
เงินกู้-อาวุธปืน 5.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.50
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 5.00
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 5.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.25
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 21937 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 10965 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 284 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 7 คน
jquery sliders

เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กำหนดวันยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง     วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ที่สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด