ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2479 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1237 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1237 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 5 คน
jquery sliders

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ตร.ภ.5 

 

รายชื่อสมาชิกที่ตอบแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สโมสรคุ้มแก้ว-ขวัญดาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด มีเป้าหมายในการระดมทุนดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างฐานการเงินให้มั่นคงขึ้น จึงใคร่ขอเชิญสหกรณ์ของท่านร่วมออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สมาชิกสหกรณ์...สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้...

ฝ่ายสินเชื่อ ID Line : coopp5credit
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (เงินฝาก) ID Line : deposit168
ฝ่ายบัญชีและการเงิน(บัญชีและการเรียกเก็บเงิน) ID Line : finance289
ผู้จัดการสหกรณ์ ID Line : waw-1974

และที่สำคัญอย่าลืม!!...ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์ และลุ้นรับของรางวัล ได้ที่ ID Line : @coopp5 นะจ๊ะ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ได้จัดช่องทางที่สมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้

ด้วยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ลดลง ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาวะการเงินในปัจจุบัน และเพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2557 ข้อ 10 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 

1.  ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

     ลงวันที่ 28  มกราคม  พ.ศ.2559  ในข้อ 1

2.  ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

          - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สำหรับข้าราชการตำรวจ)

  จากอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี เหลืออัตราร้อยละ 4.30 ต่อปี

          - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สำหรับสมาชิกสมทบ)

  จากอัตราร้อยละ 3.90 ต่อปี เหลืออัตราร้อยละ  3.80 ต่อปี

          - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกองทุนรวมใจเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

  จากอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี เหลืออัตราร้อยละ  4.30 ต่อปี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป