ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.00
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.65
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.00
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.00
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.65
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.65
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 7.00
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.25
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 66429 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 33206 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2576 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 17 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ อัตราร้อยละ 7.65 ต่อปี ผ่อนชำระ 300 งวด 1448
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราร้อยละ 7.65 ต่อปี ผ่อนชำระ 72 งวด 1196
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ผ่อนชำระ 96 งวด 1092
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราร้อยละ 7.90 ต่อปี ผ่อนชำระ 12 งวด 649
ตารางการส่งชำระเงินกู้หุ้น/เงินฝาก อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ผ่อนชำระ 300 งวด 144
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 1745
คำขอกู้เงินสามัญ 1216
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 721
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 1015
หนังสือรับรองเงินเดือน 6326
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 601
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 1527
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 569
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 648
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 551
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 399
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 401
บันทึกข้อความแบบที่ 1 99
บันทึกข้อความแบบที่ 2 81
แบบฟอร์มเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมพิวเตอร์/รถจักรยานยนต์/อาวุธปืน/เครื่องใช้ไฟฟ้า))
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ/จยย./อาวุธปืน/เครื่องใช้ไฟฟ้า) 716
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1977
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1341
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น
คำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น (ฉบับเต็ม) 173
คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2564
คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2564 197
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 414
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 74
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 84
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 636
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 318
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 492
แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ 67
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 476
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 546
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 149
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 194
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงส่งชำระหนี้รายเดือน 136
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 134
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ของกองทุน นตท. กรัณฑ์ อรชร 43
แบบฟอร์มเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 9
ใบลาออกจากสมาชิกเงินสวัสดิการรรวมใจฯ 12