ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
สหกรณ์อื่น 3.65
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 11798 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 5895 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 839 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 8 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางเงินกู้สามัญ 7.90% 748
ตารางเงินกู้ฉุกเฉิน 2159
ตารางเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) 473
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 396
คำขอกู้เงินสามัญ 500
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 266
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 383
หนังสือรับรองเงินเดือน 972
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 184
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 439
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 177
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 216
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 183
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 21
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 15
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 123
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 676
คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ปี 2561 112
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 128
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 12
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 109
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 13
ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ 11
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 0
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 34
ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดหุ้น/เงินฝากออมทรัพย์ 323
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 180
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 169
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 368
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 290
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 180
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 10