ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 55384 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 27679 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4060 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 26 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ (300งวด) 670
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (72 งวด) 568
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) (96 งวด) 802
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (12 งวด) 293
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 874
คำขอกู้เงินสามัญ 895
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 474
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 664
หนังสือรับรองเงินเดือน 3259
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 356
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 728
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 344
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 394
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 339
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 176
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 169
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 479
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1590
คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2563 110
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 296
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 638
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 193
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 255
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 323
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 138
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 203
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 212
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 297
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 350
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 562
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 439
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 315
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 235
ใบคำขอเปิดบัญชีระหว่างสหกรณ์ 95
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 89
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินสวัสดิการรวมใจฯ 59
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 67
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 91
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงส่งชำระหนี้รายเดือน 71
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 115