ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 37595 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18756 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 337 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 83 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ (300งวด) 481
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (72 งวด) 439
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) (96 งวด) 726
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (12 งวด) 220
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 776
คำขอกู้เงินสามัญ 833
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 431
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 611
หนังสือรับรองเงินเดือน 2845
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 322
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 654
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 304
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 353
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 300
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 138
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 128
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 424
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1497
คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2563 83
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 252
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 545
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 148
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 220
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 274
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 121
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 145
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 175
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 259
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 308
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 522
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 396
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 276
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 177
ใบคำขอเปิดบัญชีระหว่างสหกรณ์ 78
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 80
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินสวัสดิการรวมใจฯ 48
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 57
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 76
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงส่งชำระหนี้รายเดือน 60
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 81