ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 29874 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 14935 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1285 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางเงินกู้สามัญ 7.90% 1092
ตารางเงินกู้ฉุกเฉิน 2446
ตารางเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) 543
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 139
คำขอกู้เงินสามัญ 599
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 315
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 450
หนังสือรับรองเงินเดือน 1321
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 237
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 508
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 221
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 260
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 219
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 60
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 51
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 184
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 988
คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2562 97
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 166
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 52
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 141
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 48
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 25
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 44
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 68
ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดหุ้น/เงินฝากออมทรัพย์ 381
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 209
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 208
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 416
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 324
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 209
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 50
ใบคำขอเปิดบัญชีระหว่างสหกรณ์ 26
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 26
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 109