ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.05
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 3.15
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5794 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2873 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2873 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 48 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ (300งวด) 920
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (72 งวด) 767
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) (96 งวด) 890
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (12 งวด) 418
ตารางการส่งชำระเงินกู้หุ้น/เงินฝาก 8
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 1138
คำขอกู้เงินสามัญ 998
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 558
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 786
หนังสือรับรองเงินเดือน 3888
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 429
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 832
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 421
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 471
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 414
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 250
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 239
บันทึกข้อความแบบที่ 1 4
บันทึกข้อความแบบที่ 2 4
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 553
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1717
คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2563 153
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 364
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 854
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น
คำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น (ฉบับเต็ม) 34
คำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น 7
หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญเงินฝากหรือหุ้น 6
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 11
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 265
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 5
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 6
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 382
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 171
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 287
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 284
แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ 14
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 358
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 419
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินสวัสดิการรวมใจฯ 83
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 98
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 128