ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.20
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.20
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.80
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.40
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.80
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7057 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3523 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1484 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 11 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ (300งวด) 37
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (72 งวด) 101
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) (96 งวด) 618
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (12 งวด) 41
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 407
คำขอกู้เงินสามัญ 692
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 362
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 516
หนังสือรับรองเงินเดือน 1899
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 282
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 569
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 254
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 294
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 253
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 94
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 84
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 247
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1354
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 201
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 109
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 114
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 185
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 177
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 77
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 85
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 122
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 233
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 262
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 467
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 358
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 234
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 85
ใบคำขอเปิดบัญชีระหว่างสหกรณ์ 51
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 57
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินสวัสดิการรวมใจฯ 19
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 18
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 23
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงส่งชำระหนี้รายเดือน 14