ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
สหกรณ์อื่น 3.65
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 4569 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2270 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 962 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 29 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางเงินกู้สามัญ 7.90% 640
ตารางเงินกู้ฉุกเฉิน 2093
ตารางเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) 454
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 279
คำขอกู้เงินสามัญ 473
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 252
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 357
หนังสือรับรองเงินเดือน 883
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 168
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 424
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 167
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 202
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 170
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 9
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 4
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 112
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 562
คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ปี 2561 102
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 116
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 100
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 285
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 158
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 81
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 25
ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดหุ้น/เงินฝากออมทรัพย์ 309
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 171
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 162
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 357
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 282
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 172