ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.20
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.20
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.80
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.40
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.80
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 13565 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6775 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 455 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 15 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ (300งวด) 149
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (72 งวด) 212
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) (96 งวด) 645
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (12 งวด) 90
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 514
คำขอกู้เงินสามัญ 721
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 373
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 535
หนังสือรับรองเงินเดือน 2126
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 295
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 588
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 265
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 305
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 264
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 106
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 93
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 264
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1401
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 214
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 277
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 121
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 195
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 200
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 86
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 97
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 140
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 240
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 273
บันทึกข้อความ (แบบที่1) 483
บันทึกข้อความ (แบบที 2) 370
แบบขอแสดงความจำนงตั้งผู้รับผลประโยชน์ 242
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 111
ใบคำขอเปิดบัญชีระหว่างสหกรณ์ 58
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 65
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินสวัสดิการรวมใจฯ 27
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 25
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 33
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงส่งชำระหนี้รายเดือน 23