ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.65
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 7.00
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23023 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11460 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1544 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 103 คน
jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ (300งวด) 1092
ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (72 งวด) 913
ตารางการส่งชำระเงินกู้โครงการพิเศษ (คอมฯ / ปืน / จยย.) (96 งวด) 964
ตารางการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (12 งวด) 510
ตารางการส่งชำระเงินกู้หุ้น/เงินฝาก 54
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้สามัญ (ฉบับเต็ม) 1318
คำขอกู้เงินสามัญ 1064
หนังสือกู้สำหรับเงินสามัญ 613
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 873
หนังสือรับรองเงินเดือน 4699
หนังสือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการฯ 486
หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ 983
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้กู้) 472
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 525
คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน 472
(บันทึกข้อความ) ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 310
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้ สอ.ตร.ภ.5 291
บันทึกข้อความแบบที่ 1 32
บันทึกข้อความแบบที่ 2 26
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ (จยย./ปืน/คอมฯ)
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรถจยย.,ปืน,คอมฯ 614
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1811
คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2563 190
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 421
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 978
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น
คำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น (ฉบับเต็ม) 71
คำขอกู้เงินสามัญเงินฝากหรือหุ้น 26
หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญเงินฝากหรือหุ้น 22
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 29
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 321
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 21
บันทึกข้อความการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 28
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) 462
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 220
ใบสมัครสมาชิกเงินสวัสดิการรวมใจฯ 343
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ 362
แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ 28
ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ 403
ใบคำขอแจ้งโอนย้านสภาพสมาชิกสหกรณ์ 473
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินสวัสดิการรวมใจฯ 96
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน) 115
ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 154