ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 29877 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 14936 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1286 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 5 คน
jquery sliders
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2554
ประกาศ ก่อตั้งกองทุนรวมใจ สอ.ตร.ภ.5
ประกาศ ก่อตั้งกองทุนรวมใจ สอ.ตร.ภ.5 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ กองทุนรวมใจ สอ.ตร.ภ.5 (ฉบับที่ 3)
ประกาศ กองทุนรวมใจ สอ.ตร.ภ.5 (ฉบับที่ 4)
ประกาศ กองทุนรวมใจ สอ.ตร.ภ.5 (ฉบับที่ 5)
ประกาศเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสวัสดิการรวมใจฯ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ฉบับที่ 1
ประกาศ เรื่อง การใช้เงินสวัสดิการรวมใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ฉบับที่ 3
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการรวมใจฯ ฉบับที่ 4
คำสั่งที่ 20/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คำสั่งที่ 21/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ ประจำปี 2561
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2561
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2561
ประกาศเปิดรับซื้อหุ้น ประจำปี 2562