ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.20
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.20
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.80
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.40
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.80
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 13571 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6777 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 457 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 17 คน
jquery sliders
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของสมาชิก
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสวัสดิการรวมใจฯ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ฉบับที่ 1
ประกาศ เรื่อง การใช้เงินสวัสดิการรวมใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ฉบับที่ 3
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการรวมใจฯ ฉบับที่ 4
คำสั่งที่ 20/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คำสั่งที่ 21/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ ประจำปี 2561
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2561
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2561
ประกาศการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปี 2563
ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ "ออมนี้เพื่อลูกรัก"
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปี 2563
ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19