ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 47418 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 23681 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1116 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 56 คน
jquery sliders
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2554
ประกาศเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสวัสดิการรวมใจฯ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการรวมใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ฉบับที่ 1
ประกาศ เรื่อง การใช้เงินสวัสดิการรวมใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ฉบับที่ 3
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการรวมใจฯ ฉบับที่ 4
คำสั่งที่ 20/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คำสั่งที่ 21/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ ประจำปี 2561
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2561
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2561