ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.65
ทวีทรัพย์ 3 ปี 0.00
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.40
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 7.00
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23041 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11466 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1550 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 109 คน
jquery sliders
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2554
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของสมาชิก
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2564
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2563
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเงินกู้สามัญเงินฝาก และเงินกู้สามัญหุ้น
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิกู้โครงการพิเศษ เครื่องใช้ไฟฟ้า เริ่มถือใช้วันที่ 1 มี.ค.64
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2563
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับสมาชิกสมทบ
ประกาศ จำกัดการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เริ่มถือใช้วันที่ 1 มี.ค.64
ประกาศ มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
ประกาศการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ "ออมนี้เพื่อลูกรัก"
ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19