ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 55387 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 27680 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4061 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 27 คน
jquery sliders
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของสมาชิก
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2563
ประกาศ มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
ประกาศการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ "ออมนี้เพื่อลูกรัก"
ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19