ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 29874 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 14935 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1285 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
jquery sliders
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2547
ว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2547
ว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
ว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553
ว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2547
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2552
ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2547
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2547
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2550
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2559
ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2549
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2547
ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2549
ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ.2552
ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2547
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2547