ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 29877 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 14936 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1286 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 5 คน
jquery sliders
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ

ผู้จัดการ

นางสาวสุทธิพร ศรีสวัสดิ์ ฮิ้วส์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางเจนจิรา กระอาจ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสร้อยสอางค์ แก้วโพธา

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอมรา จินาอ้าย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณปภัช เนตรนวล

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวปทุมวดี สาส่วนกว้าง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวโสภิดา ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภาวิณี จันทร์ใจ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวพิสมัย โยธาราษฎร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ.ส.ต.หญิงวรัชญา พรมมาริยะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ